Παρακολούθηση παραμέτρων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Πρέσπες από το πρόγραμμα Prolife

Σύντομη περιγραφή

Το έργο ProLife «Η ποιότητα ζωής ως προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή» επικεντρώνεται στην προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των περιοχών μελέτης του έργου, με βάση μια ολοκληρωμένη διασυνοριακή προσέγγιση. Οι περιβαλλοντικοί πόροι αποτελούν ειδικό πεδίο για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας συμβάλλοντας σημαντικά στις διεργασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η ευκαιρία για κοινή δράση μεταξύ δημόσιων φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων και κάτοικων όχι μόνο υφίσταται, αλλά μέσω του έργου δίνετε η δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω.
Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για την ποιότητα του νερού και της ιχθυοπανίδας των Πρεσπών αποτελεί κοινό πρόβλημα της διασυνοριακής περιοχής και ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιοτικής παρακολούθησης αποτελεί κοινή ανάγκη.
Σημαντική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητας του νερού και η περιβαλλοντική ακεραιότητα της περιοχής. Μια σειρά από ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπιστούν είναι: α) η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και υγροτόπων, β) η ρύπανση που σχετίζεται με γεωργικές δραστηριότητες, γ) η βελτίωση της επεξεργασίας, διάθεσης και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, δ) η προστασία των υπόγειων υδάτινων πόρων στην περιοχή του δέλτα, ε) η ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδο θεσμικών φορέων, στ) η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ζ) η αναζήτηση και η κινητοποίηση κεφαλαίων, η) η οικοδόμηση στρατηγικής για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, θ) η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του υγροτόπου, ι) η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ.
Παραδοτέα:
Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των λιμνών με βάση τις φυσικοχημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ProLife

Αποτελέσματα παρακολούθησης των βιοτικών παραμέτρων των ιχθύων στις λίμνες Πρέσπες

Μεθοδολογία παρακολούθησης της ποιότητας των λιμνών και στοιχεία για την δημιουργία βάσης δεδομένων για όλες τις λίμνες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης