Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Μία εκ των σημαντικών παραμέτρων που δημιουργούν ένα θετικό κέλυφος υποδοχής νέων επενδύσεων, ιδίως της βιομηχανίας αλλά και όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τριτογενούς τομέα, είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων ή ακριβέστερα εντός Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011.
Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), δηλαδή η πολεοδομική οργάνωση μίας έκτασης βάσει ορισμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σύγχρονες υποδομές και κανονισμούς λειτουργίας, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με ορθή περιβαλλοντική διάσταση & ταυτότητα.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησε το έργο του έργο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία” το οποίο ολοκληρώθηκε με την κατάθεση των παρακάτω τελικών παραδοτέων:

Παραδοτέο 1
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Νομική και χρηματοδοτική ανάλυση και τεκμηρίωση του έργου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων

Παραδοτέο 2
Αξιολόγηση Προτεινόμενων Επιχειρηματικών Περιοχών –  Μελέτες Σκοπιμότητας των Περιοχών Πρώτης Προτεραιότητας

Παραδοτέο 3
Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης – Αποτύπωση ενεργειών για την ωρίμανση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης ΕΠ
Παράρτημα Ι – Τεύχος Τελικών Χαρτών Προτεινόμενων Περιοχών Ε.Π.
Παράρτημα ΙΙ – Τελικές Μελέτες Σκοπιμότητας
Παράρτημα ΙΙΙ – ΒΙΟΠΑ Πτολεμαϊδας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Επιτελική Σύνοψη / Executive Summary – Οδικός Χάρτης Υλοποίησης

Επιπρόσθετα μπορείτε να δείτε στο συνδεσμο μια ευρύτερη παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 14.02.2022 για τα παραπάνω από το μελετητή.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Νομική και χρηματοδοτική ανάλυση και τεκμηρίωση του έργου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων

Παραδοτέο 2
Αξιολόγηση Προτεινόμενων Επιχειρηματικών Περιοχών –  Μελέτες Σκοπιμότητας των Περιοχών Πρώτης Προτεραιότητας

Παραδοτέο 3
Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης – Αποτύπωση ενεργειών για την ωρίμανση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης ΕΠ
Παράρτημα Ι – Τεύχος Τελικών Χαρτών Προτεινόμενων Περιοχών Ε.Π.
Παράρτημα ΙΙ – Τελικές Μελέτες Σκοπιμότητας
Παράρτημα ΙΙΙ – ΒΙΟΠΑ Πτολεμαϊδας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Επιτελική Σύνοψη / Executive Summary – Οδικός Χάρτης Υλοποίησης