Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), που αφορούν στην κατάρτιση του Περιφερειακoύ Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας (ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ), καθώς επίσης και στην κατάρτιση της ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ, σύμφωνα µε τις οδηγίες της ΠΔΜ.

Έργο μελέτης