Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Το παρόν κείμενο αποτελεί το Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στο πλαίσιο εκπόνησης του έργου «Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience», Interreg Europe
Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – RegioMob

The present document constitutes the Regional Mobility Plan (Action Plan) of the Region of Western Macedonia in the framework of the project «Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience», Interreg Europe
Regional Mobility Plan (Action Plan) of the Region Western Macedonia – RegioMob

Παραδοτέα Μελέτης

Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – RegioMob

Regional Mobility Plan (Action Plan) of the Region Western Macedonia – RegioMob

Έργο μελέτης