Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αστικών απορριμάτων στην περιοχή μελέτης (Δήμοι Νεάπολης, Τσοτυλίου, Αρρένων και Πενταλόφου)

Σύντομη περιγραφή

Η µελέτη αφορά στην εξέταση µιας περιοχής στην κεντροδυτική πλευρά της ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο µε µικρούς διάσπαρτους οικισµούς σε ορεινούς όγκους.
Η περιοχή αποτελείται από τους ∆ήµους Νεάπολης και Τσοτυλίου καθώς και από τις Κοινότητες Πενταλόφου (Νοµού Κοζάνης) και Αρρένων (ΝοµούΚαστοριάς).

 

 

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης