Προμελέτη σκοπιμότητας για μικρή μονάδα τηλεθέρμανσης στο Ξινό Νερό του Δήμου Αμυνταίου

Σύντομη περιγραφή

Στο παραδοτέο αυτό περιγράφεται η διαδικασία για την κατάρτιση βασικών προδιαγραφών του εξοπλισμού για έργο Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 1 MWe και Θερμότητας 3-6 MWth για τηλεθέρμανση στο Ξινό Νερό με χρήση βιομάζας. Στην παρούσα φάση καταστρώθηκαν οι βασικοί ισολογισμοί μάζας και ενέργειας της εγκατάστασης, βάσει των οποίων θα προκύψουν οι βασικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή για τα είδη βιομάζας, τις μεθόδους διαχείρισης και τη διαθεσιμότητά της στο Δήμο Αμυνταίου.

Προμελέτη σκοπιμότητας για μικρή μονάδα τηλεθέρμανσης στο Ξινό Νερό του Δήμου Αμυνταίου

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης