Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση

Σύντομη περιγραφή

Δείκτες για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης