Προτάσεις διευκόλυνσης διασυνοριακής μεταφοράς στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής & Οδηγός ασφαλών διαδικασιών στα τελωνεία

Σύντομη περιγραφή

Προτάσεις διευκόλυνσης διασυνοριακής μεταφοράς στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής
Report about facilitation of Cross Border Transport

Οδηγός ασφαλών διαδικασιών στα τελωνεία
Drafting of Safety procedures handbook

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης