Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εν λόγω πρωτοβουλία βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό ενεργειακό σχεδιασμό, στον οποίο οι τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. Οι τοπικές αρχές που υπογράφουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύονται για την υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Μέσω του ΣΔΑΕ οι τοπικές αρχές εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στη μείωση της ζήτησης ενέργειας εντός της επικράτειάς τους καθώς επίσης και στην προώθηση της χρήσης των τοπικών πηγών ενέργειας. Στο ΣΔΑΕ, τομείς όπως ο οικιακός τομέας, ο τριτογενής τομέας καθώς επίσης τα κτίρια, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως και ο τομέας των μεταφορών, θεωρούνται βασικοί άξονες δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επί της ουσίας, το ΣΔΑΕ επικεντρώνεται στην καταγραφή των κύριων δράσεων για την μείωση των εκπομπών CO2, αναφέροντας τον προγραμματισμό, τα χρονοδιαγράμματα, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την κατανομή κονδυλίων.
Στο παρακάτω παραδοτέα γίνεται λόγος για τα ΣΔΑΕ:
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου NΕΣΤΟΡΙΟΥ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΒΟΪΟΥ
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
δηλαδή για ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμφώνου των Δημάρχων. Στα παραπάνω σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη η κατάσταση του κάθε Δήμου που μελετήθηκε κατά το στάδιο της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ), περιλαμβάνεται το πρόγραμμα του κάθε Δήμου για τη μείωση των εκπομπών CO2 του, εντός των ορίων του, καθώς επίσης και το όραμά του για το μέλλον. Επί της ουσίας, το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον κάθε Δήμο προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2 του, τουλάχιστον κατά 40%, ως το 2030. Οι εν λόγω δράσεις αναφέρονται: α) στον κτιριακό τομέα (δημοτικό και ιδιωτικό), β) στον τομέα του δημοτικού φωτισμού, γ) στις μεταφορές (ιδιωτικές – εμπορευματικές, δημοτικές, δημόσιες), δ) στον αγροτικό τομέα, ε) στην τοπική παραγωγή ενέργειας, στ) στις βιοκλιματικές παρεμβάσεις- αναπλάσεις χρήσεων γης, ζ) στις δημοτικές προμήθειες, η) σε διαχειριστικού τύπου ενέργειες και θ) σε συνεργασίες μεταξύ Δήμου, φορέων και πολιτών.*

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο στάδιο της εκπόνησης των παραπάνω ΣΔΑΕ μπορείτε να τη δείτε εδώ:
Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κοζάνης βρίσκεται εδώ:
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αμυνταίου βρίσκεται εδώ:
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

*Τα παραπάνω έγιναν στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση ΣΔΑΕ για την ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων» μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΕΚΕΤΑ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συντάχθηκαν τα παρακάτω Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας
Το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, μέσω της οποίας οι αυτοδιοικητικές δομές δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα διοικητικά τους όρια. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο, στοχεύουν να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020.
Προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο, αναλαμβάνουν να συντάξουν μία βασική απογραφή εκπομπών και να υποβάλλουν εντός ενός έτους απ’ την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν, οι στόχοι μείωσης των εκπομπών και τα μέσα με τα οποία θα το επιτύχουν.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης