Σχέδιο Διαχείρισης Δασών με βασικές κατευθύνσεις για τις πρακτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Νομοθεσία διαχείρισης Δημόσιων και Ιδιωτικών Δασών
2.1. Σχέδιο διαχείρισης Δασών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
2.2. Σχέδιο διαχείρισης δασών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
2.2.1. Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων
2.2.2. Τρόποι υλοτομίας
3. Δάση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3.1 Χαρακτηριστικά δασών
3.2 Εκτίμηση ποσότητας δασικής βιομάζας
3.3 Εφαρμογή συστημάτων GIS
4. Διαχειριστική μελέτη Κρανιάς
4.1 Επιλογή πιλοτικού δάσους
4.2 Προτάσεις για βελτιώσεις στη Διαχειριστική μελέτη με έμφαση στην παραγωγή βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς τηρουμένων των κριτηρίων αειφορίας
5. Αναφορές
6. Παράρτημα
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΔΩΝ

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης