Σχέδιο Εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014-2016

Σύντομη περιγραφή

Στόχος του έργου DESUR είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών προκειμένου να προωθηθεί η υπεύθυνη καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ όλων των εταίρων, με βάσει το τρίπτυχο: ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΚΕΡΔΟΣ-ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Το Πρόγραμμα DESUR στοχεύει ειδικά στον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην ενσωμάτωση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στο επιχειρησιακό τους μοντέλο, προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

…Στην Ελλάδα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και η εταιρική περιβαλλοντική διαχείριση, ως επίδραση των διεθνών κλήσεων για την ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πρακτικές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την παρουσίασή της στο κοινό…
…Πράγματι, η υιοθέτηση της ΕΚΕ στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2008, μια αξιολόγηση επιδόσεων στις 100 μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα, την οποία διεξήγαγε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, επιβεβαίωσε τη σημαντική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σχετικά με τη βιωσιμότητά τους, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο. Είναι γεγονός ότι η τοπική αγορά ομολογουμένως ξεκινά από μια πολύ χαμηλή βάση, και οι περισσότερες πρωτοβουλίες ΕΚΕ είναι στενά συνδεδεμένες με τις δημόσιες σχέσεις και τις φιλανθρωπικές προσπάθειες, παρά με τις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Είναι απολύτως λογικό να πιστεύει κανείς πως με τις προσπάθειες της κυβέρνησης για διαφάνεια και υπευθυνότητα των επιχειρήσεων γενικά, θα μπορούσαν να εμφανίζονται πιο συστηματικά υπεύθυνες πρακτικές…

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης