Σχέδιο συλλογής ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στο Δήμο Νεστορίου

Σύντομη περιγραφή

Περιεχόμενα
1. Γενικά…………………………………………………………………………………………………………….2
2. Μεθοδολογία Σχεδιασμού ………………………………………………………………………………..3
3. Προβλήματα προκύπτοντα από και κατά την αποκομιδή ……………………………………….4
4. Αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης………………………………………..6
5. Προβλήματα του συστήματος από τις δημοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας……………….9
6. Ωράριο αποκομιδής ……………………………………………………………………………………….10
7. Συχνότητα συλλογής ………………………………………………………………………………………13
7.1. Μέθοδοι καθορισμού του ΡΠΑ ………………………………………………………………….14
8. Τοποθέτηση και εξασφάλιση θέσεων μέσων προσωρινής αποθήκευσης…………………16
8.1. Σημεία τοποθέτησης μέσων προσωρινής αποθήκευσης ………………………………..16
8.2. Προτεινόμενες λύσεις στη χωροθέτησης και τοποθέτηση κάδων: …………………..18
9. Βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των μέσων προσωρινής αποθήκευσης…………….20
9.1. Περιγραφή……………………………………………………………………………………………..20
9.2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)……………………………………………….20
9.3. Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.21
9.4. Τοποθέτηση/χωροθέτηση για μείωση της όχλησης και αύξηση της διευκόλυνσης
προς τους πολίτες ……………………………………………………………………………………………..23
9.5. Αριθμός και χωρητικότητα μέσων προσωρινής αποθήκευσης ………………………..26
9.6. Δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής……………………………………………………………27
10. Εφαρμογή στον Δήμο Νεστορίου…………………………………………………………………..30
10.1. Πληθυσμιακά στοιχεία………………………………………………………………………….30
10.2. Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ………………………………………………………………………….32
10.3. Ποσότητα απορριμμάτων ……………………………………………………………………..32
10.4. Μέσα αποκομιδής ……………………………………………………………………………….33
10.5. Χωρητικότητα μέσων προσωρινής αποθήκευσης………………………………………33
10.6. Αριθμός και θέσεις κάδων …………………………………………………………………….34
10.7. Δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής………………………………………………………..35
10.8. Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση……………………………………………………….37

Παραδοτέα Μελέτης

Waste collection plan at Nestorio