Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Το περιεχόμενο του σχεδίου συνθέτουν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία υπό το πρίσμα των εμβληματικών πρωτοβουλιών της Ευρώπης 2020: έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μέσω του σχεδίου καλύπτονται οι 11 θεματικοί στόχοι της νέας Προγραμματικής Περιόδου, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και οι 3 Προτεραιότητες Εργασίας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης