Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση». Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης με ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προυποθέσεις (διαθέσιμο δυναμικό) για τη δημιουργία μονάδας βιομάζας για Τηλεθέρμανση.
Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για την αξιοποίηση της
διαθέσιμης βιομάζας. Στόχοι του παραδοτέου είναι:
– η παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας
– η βέλτιστη χωροθέτηση μονάδων αξιοποίησης της βιομάζας για Τηλεθέρμανση στην ΠΔΜ
– η ενδεικτική διαστασιολόγηση και κοστολόγηση μονάδων αξιοποίησης βιομάζας για Τηλεθέρμανση στην ΠΔΜ
– η αξιολόγηση των σεναρίων του Σχεδίου Δράσης της ΠΔΜ
– η παρουσίαση ενός τρόπου παρακολούθησης των παρεμβάσεων ΑΠΕ στην ΠΔΜ με εστίαση στη βιομάζα

Τα δύο παραδοτέα δίνονται παρακάτω:
Παραδοτέο 1: Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση

Παραδοτέο 2: Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης