Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Σύντομη περιγραφή

Το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει μία συνεκτική και ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ΠεΣΚΕ αποτελεί δέσμευση της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακό Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020.
Παρακάτω δίνεται αναλυτικά και συνοπτικά η μελέτη:

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης