Στρατηγικό Σχέδιο Οίνου & Οινοτουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του οίνου και του οινοτουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάζεται αρχικά η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοποιία σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση των διεθνών καλών πρακτικών και τάσεων στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία, καθώς και στη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών της αμπελοκαλλιέργειας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Επιπλέον, μελετά την προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων οίνου στην περιοχή, αναλύοντας τους διάφορους τύπους προϊόντων οίνου, τις ποικιλίες και τις ποσότητες. Εξετάζει τα υφιστάμενα οινοποιεία, τις δυνατότητές τους, τις υποδομές που διαθέτουν, καθώς και τις πιθανότητες μετατροπής τους σε προορισμούς επισκέψεων.
Παρουσιάζει

  • τις διεθνείς καλές πρακτικές που αξίζει να υιοθετηθούν, καθώς και τις τάσεις, προοπτικές και απειλές που επηρεάζουν τον κλάδο
  • μια χαρτογραφική αποτύπωση των χαρακτηριστικών της αμπελοκαλλιέργειας στη Δυτική Μακεδονία και ανά Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής.
  • τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας και τη συλλογή πληροφοριών (μέσω ερωτηματολογίων) σχετικά με τα είδη οίνων που παράγονται, την ικανότητα παραγωγής, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές, καθώς και τις δυνατότητες για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού στη Δυτική Μακεδονία.

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα επιτρέπει την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης του κλάδου του οίνου και να εξετάζει τη δυναμική των επισκεπτών που μπορούν να ελκυστούν στην περιοχή, προσφέροντας ταυτόχρονα πολύτιμες πληροφορίες για πιθανές βελτιώσεις και αναπτυξιακές ευκαιρίες για τον κλάδο.

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε.2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051/Π.Δ.Ε.) του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Παραδοτέα Μελέτης

Τα παραδοτέα της δίνονται παρακάτω (με την επιτελική σύνοψη στα αγγλικά): Διάφοροι χάρτες