Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Πρέσπες

Σύντομη περιγραφή

Local Waste Prevention Plan PRESPA

Περιεχόμενα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Το έργο LESS-WASTE
1.2. Στόχοι και οφέλη του έργου
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
2.1. Υφιστάμενη διαχείριση στερεών απόβλητων – ποσοτικά στοιχεία
ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας
2.2. Ποιοτική σύσταση απόβλητων
Στοιχεία υφιστάμενων λοιπών προγραμμάτων διαχείρισης ΑΣΑ
3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ)
3.1. Γενικά
3.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ
3.3. Προσδιορισμός βιοαποβλητων
3.4. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς >1.500 κατοίκων
3.5. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς <1.500 κατοίκων
4. Επιλογή εξοπλισμού συλλογής
4.1. Προσωρινή Αποθήκευση
Οχήματα Συλλογής Μεταφοράς (Ο.Σ.Μ.)
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 tn ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
4.2. Οχήματα Μεταφόρτωσης
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 20tn
Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης- μεταφόρτωσης
4.3. Σχεδιασμός συχνότητας δρομολογίων
Επιλογή και βελτιστοποίηση δρομολογίων

Παραδοτέα Μελέτης

Local Waste Prevention Plan Prespa