Βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για τη βιοενέργεια και την εδαφική ανάπτυξη – Σχέδιο Δράσης για τη βιομάζα

Σύντομη περιγραφή

Στο πλαίσιο των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα BIO-EN-AREA αντιμετωπίζει το ζήτημα της βιοενέργειας, (ενέργεια που παράγεται από τα βιολογικά καύσιμα (οργανικά καύσιμα, όπως η βιομάζα, το βιοαέριο και τα απόβλητα), με ιδιαίτερο στόχο την ανάδειξή τους ως καταλύτες για την τοπική ανάπτυξη.

…Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για τη βιομάζα επέτρεψε την ανάλυση του δυναμικού της βιομάζας και των πόρων που υπάρχουν στην περιοχή. Τα αποτελέσματα έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τον καθορισμό των στρατηγικών 2014-2020…

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης