Βέλτιστες πρακτικές και καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας

Σύντομη περιγραφή

Τα παραδοτέα του έργου SSMNAture που υλοποίησε το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κόνιτσας, την Περιφέρεια Αργυρόκαστρου, την Αναπτυξιακή Αυλώνας και την Ένωση Βιολόγων Αλβανίας.
Το έργο SSMNatuRe “Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross – Border Area Greece – Albania” χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE – ALBANIA” 2007-2013.

Σκοπός του παρακάτω παραδοτέου είναι να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα των δασικών πυρκαγιών, των σεισμών, των πλημμυρών και των θαλάσσιων περιοχών. Το συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει: χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών, διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών, επιλογή των καταλληλότερων για την περιοχή του έργου προετοιμασία του πλαισίου για τις προτάσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν καθώς και τα υπάρχοντα Επιχειρησιακά Σχέδια.
Best practices through the evaluation of the existing policies, operational plans and tools dealing the natural risks across Europe SSMNature

Το παρακάτω παραδοτέο συνοψίζει την καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες, παρακολουθεί και εισάγει τις περιπτωσιολογικές μελέτες που έχουν καταρτιστεί από τους εταίρους σχετικά με τις δικές τους περιοχές. Περιέχει κάποια επιχειρησιακά σχέδια, συστάσεις πολιτικής και καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας και αφορούν:
1. Προσανατολισμός Σχεδιασμού Λεκάνης Απορροής Ποταμών Vjosa & Drinos
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Πυρόσβεσης στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών
3. Μοντέλο παρακολούθησης για προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή Vlore
4. Σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου
5. Σχέδιο Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Management of the Natural Environment in Cross Border Area between Greece and Albania SSMNature

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης