Κάθε επισκέπτης του portal μπορεί να εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών:

  1. Επισκέπτης (Guest): σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει κάθε χρήστης της υπηρεσίας που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή και δεν διαθέτει λογαριασμό στην υπηρεσία. Ο Επισκέπτης έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες της υπηρεσίας που είναι δημόσια διαθέσιμες και η προβολή τους δεν απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού.
  2. Εγγεγραμμένος χρήστης (Subscriber): σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει κάθε χρήστης της υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει εγγραφή. Ο συγκεκριμένος ρόλος δεν είναι Εκπρόσωπος κάποιου φορέα. Η εγγραφή του χρήστη του δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες της υπηρεσίας οι οποίες προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες.
  3. Εκπρόσωπος φορέα ΕΤΑΚ (RTDI Representative): σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει κάθε χρήστης της υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει εγγραφή και έχει «πιστοποιηθεί» ως εκπρόσωπος κάποιου/ων φορέα/φορέων ΕΤΑΚ. Ο συγκεκριμένος ρόλος έχει την δυνατότητα εισαγωγής φορέων/έργων/μελετών/οικ. στοιχείων έργου.