Στη βάση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, που αποτελεί η τετραπλή έλικα, οι ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει η δομή στήριξης RIS είναι, συνοπτικά, οι εξής:

  • Διευκόλυνση των διασυνδέσεων των ακαδημαϊκών /ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις
  • Διευκόλυνση της συνεργασίας/ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων
  • Υιοθέτηση καλών πρακτικών και παραδειγμάτων από άλλες ελληνικές ή/και ευρωπαϊκές περιφέρειες
  • Ορθολογική αξιοποίηση δημόσιων πόρων και κινήτρων για ΕΤΑΚ και επιχειρηματικότητα
  • Υποβοήθηση λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηρίων και δεδομένων
  • Δημιουργία προϋποθέσεων προσέλκυσης επιχειρήσεων και επενδύσεων
  • Διευκόλυνση της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με την RIS