Η Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» προκειμένου να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ (sustainable growth of RWM) εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη διασύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτών και των επιχειρήσεων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους ερευνητικούς φορείς, προκειμένου μέσα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ.