Η Καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με βάση τον ‘Πίνακα Περιφερειακού Δείκτη Καινοτομίας’ της ΕΕ, 2023.

 

Με βάση τα δεδομένα του Περιφερειακού Πίνακα Καινοτομίας (Regional Innovation Scoreboard), όπως αυτός εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή κάθε δύο χρόνια, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2016-2023  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατατάσσεται στην κατηγορία της «αναδυόμενης περιφέρειας σε θέματα καινοτομίας», παρά τη θετική μεταβολή του σύνθετου Περιφερειακού Δείκτη Καινοτομίας.

Αν και η ΠΔΜ παρουσιάζει υστέρηση στις επιδόσεις στην καινοτομία τόσο σε σχέση με το εθνικό όσο και με το ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις η θέση της στο σύνολο των 13ων ελληνικών περιφερειών βελτιώθηκε το 2023 και  από την 12η θέση που βρίσκονταν το 2021 ανήλθε στην 8η.

Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη αναφορά που συνέταξε η Δομή Στήριξης RIS / ΠΤΑ Δ. Μακεδονίας «Δείκτες Καινοτομίας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας Περιφερειακού Δείκτη Καινοτομίας, 2023», ημ. Έκδοσης 12/12/2023.