Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης για τον Δημόσιο Τομέα (εκφρασμένο σε εκατομμύρια $)