Μερίδιο των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη για τον Δημόσιο Τομέα (σε ποσοστό (%) του ΑΕΠ)