Μερίδιο των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη για τον Ιδιωτικό Τομέα (σε ποσοστό (%) του ΑΕΠ)