Δείκτης κατά Κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
(εκφρασμένο σε σταθερές τιμές USD)