Δείκτης Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), εκφρασμένο σε εκατ. δολάρια ΗΠΑ (σταθερές τιμές, σταθερές ppps)