Δείκτης Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (GVA) στη Συνολική οικονομία
(εκφρασμένο σε εκατ. δολάρια ΗΠΑ )