Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης για τον Ιδιωτικό Τομέα (εκφρασμένο σε εκατομμύρια $)