Δείκτης Παραγωγικότητας της Εργασίας στη συνολική οικονομία
(εκφρασμένη σε σταθερές τιμές USD)