Δείκτης Ποσοστού Ανεργίας
(εκφρασμένο σε ποστοστό (%) ανέργων σε ηλικές από 15 έως 64 ετών)