Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης που απασχολείται από τον Δημόσιο Τομέα (σε ποσοστό (%) της συνολικής απασχόλησης)