Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης που απασχολείται από τον Ιδιωτικό Τομέα (σε ποσοστό (%) της συνολικής απασχόλησης)