Παρακολούθηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην ΠΔΜ

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και στη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εγκρίθηκαν και υλοποιούνται διάφορα έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που είτε είναι ερευνητικά είτε εφαρμόζουν αποτελέσματα Έρευνας, Τεχνολογικά επιτεύγματα και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), χρηματοδοτούμενα τόσο απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ), όσο και από άλλα προγράμματα, τομεακά (ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ κ.α.) αλλά και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Horizon κ.α.).

Μια βασική δράση της ΔΟΜΗΣ στήριξης RIS/ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι η καταγραφή αυτών των έργων προκειμένου να συντάσσεται η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην ΠΔΜ, ώστε να λαμβάνουν γνώση οι φορείς, οι επιχειρήσεις και η Διοίκηση.