Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, συμβουλευτικής ομοτίμων και ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές: Η εφαρμογή ενός σχεδίου παρεμβατικής δράσης

 

Σύντομη περιγραφή

Η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων για τον κόσμο του αύριο. Στην προετοιμασία αυτή πρωτεύοντα ρόλο έχει η θετική αυτοεκτίμηση, η εσωτερική ασφάλεια, η αρμονική επικοινωνία και η επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μαθητών. Στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου οι υποψήφιοι διδάκτορες σε ρόλο «κριτικών φίλων» θα συνεργαστούν με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς 8 δημοτικών σχολείων και 4 λυκείων στη Μακεδονία, προκειμένου να εντοπίσουν περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση και μειωμένη κοινωνική προσαρμοστικότητα στην ομάδα και στους κανόνες του σχολείου. Μετά τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών, και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, θα αναπτυχθεί μία σειρά ευέλικτων διδακτικών παρεμβάσεων που θα αφορούν στην προσωπική ενδυνάμωση των μαθητών, τη συμβουλευτική ομηλίκων και την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη. Οι παρεμβάσεις θα υποστηρίζονται από κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό: Aφήγηση ιστοριών, πολυτροπικά κείμενα, διλημματικές καταστάσεις, υποθετικά σενάρια κλπ. Θα αναπτυχθούν στρατηγικές για ενδυνάμωση της προσωπικότητας των αδύναμων μαθητών, την ανάπτυξη παραγόντων προστασίας σε αντίξοες συνθήκες και τον έλεγχο παραγόντων επικινδυνότητας, όπως: • Ανάπτυξη συνεργατικής αλληλεπίδρασης στην ομάδα. • Εφαρμογή διαδικασιών σχολικής διαμεσολάβησης σε περιστάσεις συγκρούσεων και βίας. • Καλλιέργεια συνευθύνης, ενσυναίσθησης, διάθεσης για αλλαγή και προσαρμογή στους κανόνες. • Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και συμπερίληψη. • Προώθηση των αξιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για ενεργότερη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες (soft skills) σε επίπεδο κοινωνικοποίησης και σχολικών επιδόσεων. Η διαδικασία θα έχει χαρακτήρα έρευνας δράσης, με αντίστοιχα οφέλη και για τους εκπαιδευτικούς.

Μελέτες

No items found