Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας και Προσδιορισμός Βλαβών Γεφυρών μέσω Ταλαντωτικών Σημάτων (ΠροΓεΤαΣ)

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας και Προσδιορισμός Βλαβών Γεφυρών μέσω Ταλαντωτικών Σημάτων (ΠΡΟΓΕΤΑΣ)». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Μελέτες

No items found