Συνοπτική έκθεση παρακολούθησης RIS της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2022.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη Δομή RIS/ΠΤΑ ΔΜ, στο διάστημα από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2022 καταγράφονται 322 έργα ‘έρευνας και καινοτομίας–RIS’ σε διάφορους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης είναι τα διάφορα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας INTERREG, το ΕΠ «Δυτική Μακεδονία» και το HORIZON 2020, αλλά και το ΕΠΑΝΕΚ.

Η πλειονότητα των έργων RIS που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενα από τις ανωτέρω πηγές αφορούν το Περιβάλλον (38,82%) και την Αγροδιατροφική αλυσίδα (18,63%).

 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω του εθνικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, διάφορες ευρωπαϊκές πηγές δεδομένων (cordis, keep.eu), τις διαχειριστικές αρχές διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων – χρηματοδοτικών πηγών, καθώς και κάποιων δικαιούχων υλοποίησης προγραμμάτων που θέλησαν να συμμετέχουν στη διαδικασία εμπλουτισμού συλλογής αυτών των στοιχείων.

Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε τη συνοπτική έκθεση παρακολούθησης RIS της ΠΔΜ για το έτος 2022.