Avada Law

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE

Το έργο “Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” με ακρωνύμιο GABE υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 . Σκοπός του έργου GABE ήταν η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στόχευε: στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας. στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής. στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη [...]

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE2022-11-21T12:36:18+02:00

Βέλτιστες πρακτικές και καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας

Τα παραδοτέα του έργου SSMNAture που υλοποίησε το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κόνιτσας, την Περιφέρεια Αργυρόκαστρου, την Αναπτυξιακή Αυλώνας και την Ένωση Βιολόγων Αλβανίας. Το έργο SSMNatuRe “Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross – Border Area Greece – Albania” χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE – ALBANIA” 2007-2013. Σκοπός του παρακάτω παραδοτέου είναι να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα των δασικών πυρκαγιών, των σεισμών, των πλημμυρών και των θαλάσσιων περιοχών. Το συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει: χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών, διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών, επιλογή των καταλληλότερων για την περιοχή του έργου προετοιμασία του πλαισίου για τις προτάσεις των υπευθύνων [...]

Βέλτιστες πρακτικές και καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας2022-11-21T12:35:56+02:00

Παρακολούθηση παραμέτρων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Πρέσπες από το πρόγραμμα Prolife

Το έργο ProLife «Η ποιότητα ζωής ως προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή» επικεντρώνεται στην προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των περιοχών μελέτης του έργου, με βάση μια ολοκληρωμένη διασυνοριακή προσέγγιση. Οι περιβαλλοντικοί πόροι αποτελούν ειδικό πεδίο για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας συμβάλλοντας σημαντικά στις διεργασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η ευκαιρία για κοινή δράση μεταξύ δημόσιων φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων και κάτοικων όχι μόνο υφίσταται, αλλά μέσω του έργου δίνετε η δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω. Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για την ποιότητα του νερού και της ιχθυοπανίδας των Πρεσπών αποτελεί κοινό πρόβλημα της διασυνοριακής περιοχής και ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιοτικής παρακολούθησης αποτελεί κοινή ανάγκη. Σημαντική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο είναι η [...]

Παρακολούθηση παραμέτρων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Πρέσπες από το πρόγραμμα Prolife2022-11-21T12:35:57+02:00

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass

...Οι ανάγκες επιλογής οδήγησαν σε αυτόν τον τομέα Πολιτικής για το παρόν Σχέδιο (ΡΙΡ) ( Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ) καθώς πολλές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδίως οι μικρότερες και όσες βρίσκονται στα πρώτα στάδια διεθνοποίησης, στερούνται των πόρων και της εξειδίκευσης που απαιτούνται για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό, πιθανών συνεργατών, επιχειρηματικών πρακτικών άλλων χωρών, εξαγωγικών διαδικασιών, κανονισμών που διέπουν τις εισαγωγές, προτύπων και προδιαγραφών προϊόντων, νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όρων εμπορικής προώθησης, κ.λπ. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών επιχειρήσεων δεν ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα ως στρατηγική επιλογή. Η έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα προσκόμματα στη διεθνή δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτών που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία... Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι σχετικές Καλές [...]

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass2022-11-21T12:35:08+02:00