Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικών υδροφορέων τροφοδοσίας υδραγωγείων Δήμου Κοζάνης

Το παρόν ερευνητικό έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης για τον καθορισμό ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας (πηγές – γεωτρήσεις) καρστικών υδροφορέων. Υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [...]