Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας Αξιοποίησης του Εγχώριου Λιγνίτη σε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Σύντομη περιγραφή

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/τΔΜ) αποφάσισε την υλοποίηση του έργου «Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας», μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας και με χρηματοδότηση του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών.
Αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν η αποτύπωση και η συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων και αναδυόμενων τεχνολογιών αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εσωτερικό-τοπικό περιβάλλον όσο και τις διεθνείς τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Στοχεύοντας στο να δοθεί μια πρώτη απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα του πως και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, τα εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη που θα παραμείνουν στη Δυτική Μακεδονία μετά το οριστικό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022 μέσα από τέσσερα (4) διακριτά παραδοτέα:

  1. Στο πρώτο παραδοτέο (D1.1) να αποτυπώνει το σύνολο των δυνητικών εναλλακτικών χρήσεων των γαιανθράκων γενικότερα και του λιγνίτη ειδικότερα.
  2. Στο δεύτερο παραδοτέο (D1.2) αξιολογήθηκαν οι εναλλακτικές χρήσεις με στόχο την ανάδειξη των πλέον υποσχόμενων για τη Δυτική Μακεδονία.
  3. Στο τρίτο παραδοτέο (D2.1) αναλύθηκαν οι βασικοί παράμετροι των τεχνολογιών που προκρίθηκαν.
  4. Στο τέταρτο παραδοτέο (D2.2) γίνεται μια συνολική αποτύπωση των ευρημάτων του έργου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον του λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας.

Παραδοτέα Μελέτης