Ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας της ΠΕ Κοζάνης

Σύντομη περιγραφή

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές Ομάδες.
στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης