Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων

Σύντομη περιγραφή

Η εργασία περιλαμβάνει την διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων και εκπονήθηκε από το ΤΕΕ με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Γρεβενών.
Πιο συγκεκριμένα, αφορά στα ακόλουθα:
i. Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το είδος, την ποιότητα (θερμική αξία) και την ποσότητα της διαθέσιμη βιομάζας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες σχετικές μελέτες.
ii. Αρχική εκτίμηση για το κόστος συλλογής και μεταφοράς της διαθέσιμης βιομάζας (αποθήκευση και logistics βιομάζας).
iii. Εξέταση της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση. Γίνεται ένας αρχικός υπολογισμός των θερμικών αναγκών της πόλης, στο βαθμό που αυτές μπορούν να καλυφθούν από τη βιομάζα. Καταγράφονται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θέρμανσης από βιομάζα που κυριαρχούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και η δυνατότητα σύνδεσής του με την τηλεθέρμανση.
iv. Εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ξυλίτη ή λιγνίτη από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για συμπληρωματική/ολική κάλυψη αναγκών.
v. Καθορίζεται η τεχνολογία που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί. Αναζητήθηκαν και αξιοποιήθηκαν υπάρχουσες εργασίες, έρευνες και μελέτες σχετικές με την τηλεθέρμανση Γρεβενών.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης