Εμπειρογνωμοσύνη τεκμηρίωσης παραμονής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Στόχο 1” για την περίοδο 2007 – 2013

Σύντομη περιγραφή

Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας δεν αποτελεί επιλέξιµη Περιφέρεια για το Στόχο της «Σύγκλισης», διότι µε στοιχεία των ετών 2000 – 2001 – 2002 παρουσιάζει κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (Μ.Α.∆.) το οποίο φτάνει στο 76,89% του µέσου όρου της ΕΕ των 25 κρατών.
Με βάση όµως τα αναπτυξιακά δεδοµένα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας είναι σαφές σε όλους ότι, η συγκεκριµένη Περιφέρεια είναι θύµα των στατιστικών και οικονοµικών αναλύσεων, εφόσον τα βασικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και οι βασικοί δηµογραφικοί και οικονοµικοί δείκτες αφίστανται κατά πολύ των αναπτυγµένων Περιφερειών.
Το «κοινό αίσθηµα» αυτό, ενεργοποίησε την Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας καθώς και τοπικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς, στην κατεύθυνση της έρευνας και ανάλυσης των µεγεθών, προκειµένου να καταδείξουµε µε επιστηµονικό, τεχνοκρατικό και αντικειµενικό τρόπο, την «προφανή» κατά την άποψή µας αναπτυξιακή µας «υστέρηση».

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης