Μελέτη Ανάπτυξης του κλάδου της Γούνας στην προγραμματική περίοδο 2007-2013

Σύντομη περιγραφή

Διατύπωση 16 Προτάσεων-Συμπερασμάτων για την προγραμματική περίοδο 2007 ~2013

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης