Μελέτη αποτύπωσης των δράσεων και πολιτικών προώθησης της βιοενέργειας. Προοπτικές και προκλήσεις για τη Δυτική Μακεδονία.

Σύντομη περιγραφή

Δράσεις προώθησης της βιοενέργειας στη Δυτική Μακεδονία

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης