Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου

Σύντομη περιγραφή

Η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου στη δεκαετία του 1970 δηµιούργησε νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα για όλη την παραλίµνια περιοχή. Η απαλλοτρίωση από τη ∆ΕΗ χιλιάδων στρεµµάτων εύφορης καλλιεργούµενης γης επηρέασε καθοριστικά την απασχόληση και το εισόδηµα αφού η οικονοµία ήταν καθαρά αγροτική. Η µείωση του παραγωγικού συντελεστή γη οδήγησε µεγάλο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ολόκληρους οικισµούς εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Η περιοχή γνώρισε µια πληθυσµιακή συρρίκνωση και έκτοτε ακολουθεί φθίνουσα πορεία χωρίς, µέχρι σήµερα να έχει δηµιουργήσει εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο. Η µεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή ήταν η κατασκευή στο νότιο τµήµα της λίµνης των αρδευτικών έργων Σερβίων και Βελβεντού µε τα οποία αρδεύτηκαν πάνω από 30.000 στρέµµατα γης. Η αγροτική παραγωγή σήµερα βρίσκεται σε µια µεταβατική κατάσταση µε έντονη την αµφισβήτηση του παραδοσιακού παραγωγικού προτύπου. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα συνολικά στον αγροτικό χώρο όπου οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι περιορισµένες και η παραγωγή πλούτου καθορίζεται αποφασιστικά από τα φυσικά διαθέσιµα. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για ένταξη στην παραγωγική διαδικασία περισσότερων και διαφοροποιηµένων πόρων. Στην παραλίµνια περιοχή µετά το σχηµατισµό της λίµνης έγιναν έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ανάδειξης φυσικών διαθεσίµων και πολιτισµικού πλούτου στην κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για διάφορους λόγους όπως ανεπάρκεια χρηµατικών πόρων, αδυναµίες των τοπικών κοινωνιών, διοικητική πολυδιάσπαση, ασάφεια ως προς το καθεστώς λειτουργίας της ∆ΕΗ κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες προσπάθειες ανάπτυξης είχαν αποσπασµατικό χαρακτήρα και δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. Στην παρούσα µελέτη γίνεται µια προσπάθεια κατάρτισης µιας συνολικής πρότασης παρέµβασης µε εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των παρεµβάσεων και µε συγκεκριµένο σχήµα διαχείρισης – παρακολούθησης έτσι ώστε να είναι διαθέσιµα ρεαλιστικά στοιχεία και να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και αναπροσαρµογής

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης