Μελέτη Σκοπιμότητας & Επιχειρηματικό Σχέδιο δημιουργίας Θερμοκοιτίδας Καινοτόμων Επιχειρήσεων (Business Incubator) στη ΖΕΠ Κοζάνης

Σύντομη περιγραφή

Η επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, της τεχνολογίας και της γνώσης γενικότερα αποτελεί μονόδρομο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας σε θέματα Έρευνας – Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Επιχείριση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε., ως φορέας διαχείρισης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης, προτίθεται να ιδρύσει Ανωνύμη Εταιρεία, η οποία θα έχει ως άμεση δραστηριότητα τη δημιουργία και λειτουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Βάσης που θα αξιοποιεί, με όρους της αγοράς, την ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου εγχειρήματος έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής:
• Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα από την μέχρι τώρα λειτουργία των Θερμοκοιτίδων και ιδιαίτερα των Θερμοκοιτίδων του Ιδιωτικού Τομέα που ιδρύθηκαν μετά το 2000 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΕΥΘΩ
• Οι αιτίες που περιορίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στην Ελληνική Επικράτεια

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης