Μελέτη σκοπιμότητας μηχανισμού χρηματοδότησης από τρίτους στον τομέα της ενέργειας (ESCOs) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις τεχνολογικής καινοτομίας ενέργειας, σε startup και early stage με έδρα στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μηχανισμοί Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ).
Μελέτη σκοπιμότητας μηχανισμού χρηματοδότησης από τρίτους στον τομέα της ενέργειας (ESCOs) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης