Παρεμβατικές δραστηριότητες στα διεθνή, διασυνοριακά και τοπικά μονοπάτια του Νομού Φλώρινας

Σύντομη περιγραφή

TACTICAL TOURISM Παρεμβατικές δραστηριότητες στα διεθνή, διασυνοριακά και τοπικά μονοπάτια του Νομού Φλώρινας

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης